Konstruktionsplanering

Vi erbjuder övergripande planering av betongkonstruktioner och relaterade konstruktioner för olika byggprojekt. Vår specialkompetens är kostnadseffektiv planering.

Vi gör konstruktionsanalyser av byggen som redan har planerats och optimerar vid behov planerna för att minimera koldioxidutsläppen och kostnaderna.

Kunderna har varit mycket nöjda med vår planering. Enligt kundnöjdhetsundersökningar är NPS-mätresultatet upp till 85 (1/2024)

OPTIMERING AV PLANERINGEN

GER BESPARINGAR BÅDE FÖR DIG OCH MILJÖN

Väl planerat är inte mer än hälften gjort. Och väl så. Den största delen av kostnaderna slås fast redan i planeringsstadiet, och därför är det alltid bra att förhålla sig kritiskt till planerna. Om man inte har beaktat optimering av konstruktionerna, det produktionstekniska
genomförandet, prefabricering av viktiga konstruktioner eller exempelvis användning av fiberbetong, blir genomförandet dyrt, utdraget och belastande för miljön. Genom ett välfungerande samarbete mellan planering och produktion säkerställer vi att planeringen alltid grundar sig på kostnadseffektiva och genomförbara konstruktioner som beaktar miljöpåverkan. Före produktionsskedet kontrollerar vi optimeringspotentialen för alla byggen, oavsett om de har planerats av oss eller av en annan planeringsbyrå. Om det finns potential för besparingar erbjuder vi våra kunder möjlighet att optimera konstruktionerna innan bygget inleds.

Vid optimeringen av planerna utreder vi exempelvis huruvida:

  • konstruktionerna är produktionstekniskt ändamålsenliga
  • dimensioneringen av konstruktionerna har genomförts med de effektivaste metoderna
  • betongens hållfasthets- och belastningsklasser är optimerade
  • mängden stål och monteringsteknik är optimerad
  • konstruktionernas hållfasthet är optimerad
  • det är möjligt att använda fiberbetong
  • antalet pålar är optimerat


Granskningen kan ge kostnadsbesparingar på upp till 10–30 % för både material och arbete. Det egentliga byggnadsarbetet kan minskas med upp till 50 %. När det finns besparingspotential ska man inte tveka att planera om. I de flesta fall är fördelarna mångfaldiga i jämförelse med tilläggskostnaderna för planering.

Läs vår utvecklingschef Marko Liukkos inlägg om överdimensionering av betongbygge.

MÅNGSIDIG

KOMPETENS

VARFÖR PLANERA

MED OSS?

FISE | KVALIFIKATIONER FÖR KRÄVANDE BETONGKONSTRUKTIONER

PRODUKTIONSSYNVINKEL


Kostnadseffektivitet
Övergripande resurshushållning

MERVÄRDE FÖR KUNDEN


Flexibelt leveransinnehåll
Optimering av befintliga planer före genomförandet (omplanering)
Produktionskompetens med i planeringen

MED ELLER UTAN ENTREPRENAD

DATAMODELLBASERAD PLANERING


3D för åskådliga och lättlästa ritningar
Tekla Structures, Robot Structural Analysis

MILJÖANSVAR


Minimering av konsekvenserna av utsläpp genom optimering av konstruktionerna
Miljösystem

konstruktionplanering REFERENSER

Dessutom har våra projekterare haft en viktig roll i konstruktionsplaneringen för och tillsynen
över följande projekt:

En detaljerad konstruktionsplanering

En noggrann och detaljerad planering är avgörande för att ett byggprojekt ska lyckas men samtidigt strävar vi efter att hitta balans mellan planering och produktion för att minimera risken för oväntade kostsamma överraskningar under projektets gång.

Genom att lägga stor vikt vid en grundlig och noggrant utformad planeringsprocess kan vi säkerställa att varje konstruktion uppfyller tidsramarna, håller sig inom budgeten och prioriterar säkerheten för alla på byggplatsen.

Vi är medvetna om den betydande miljöpåverkan som bygg- och betongindustrin har. Vi tror inte att lösningen är att sluta bygga, utan snarare att använda oss av mer miljövänliga alternativ och arbeta mot en grönare framtid för byggsektorn.

Säkerhet - för alla involverade

en trygg arbetsmiljö

På en byggarbetsplats kan inget vara mer kostsamt än en arbetsolycka eller en dåligt utfört byggnation som saknar hållbarhet. Säkerheten måste alltid komma först. Vi vägrar acceptera att bristande säkerhet ska leda till olyckor på våra arbetsplatser. Genom att fokusera på säkerheten skapar vi en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Detta bidrar inte enbart till att de känner sig säkra, utan också till att de trivs bättre och arbetar mer effektivt. En arbetsplats där personalen känner sig trygga och är på gott humör resulterar i högre kvalitet på utfört arbete.

Utöver att skydda våra medarbetare, ser vi också till att våra byggprojekt blir robusta och hållbara. Genom att investera i säkerhet säkerställer vi att våra projekt står kvar genom tiderna och lever upp till våra höga kvalitetskrav. 

Spara pengar med exemplarisk konstruktionsplanering

Innan vi påbörjar produktionsskedet granskar vi noggrant alla byggprojekt för att identifiera möjliga förbättringar och optimeringsmöjligheter. Detta gäller oavsett om planerna har utarbetats av vår personal eller av en annan planeringsbyrå.

Om vi upptäcker potentiella områden för kostnadsbesparingar eller effektivisering, erbjuder vi våra kunder möjligheten att justera och optimera sina projektplaner. Detta säkerställer att konstruktionerna är så effektiva och kostnadseffektiva som möjligt innan bygget inleds. Om man inte beaktar optimering av konstruktioner, det produktionstekniska genomförandet, prefabricering av nyckelkomponenter eller användning av fiberbetong, riskerar projektet att bli kostsamt, tidskrävande och miljöbelastande. Genom att anlita oss undviker ni onödiga kostnader.

harri vänttilä

Planeringschef